Ett Liv att förstå – Tre generationer i Glädje och Sorg

ETT LIV ATT FÖRSTÅ – TRE GENERATIONER I GLÄDJE OCH SORG (2018) Berättarjaget Magdalena fortsätter skildra vardagens vandring, tankar, upplevelser med minnesbilder, studier och yrkesliv. Livserfarenhet med livsval, utlandsvistelse, glädje och bekymmer som småbarns förälder till vuxna barn och barnbarn.

Vem var Magdalenas föräldrar?

Föräldrarna berättar på sámigiella/samiska språket om deras liv från barndommen, hemmet till renskötarnas vardag- arbetsliv. Vuovddemiehttsesámi viessom ájge álgget låhpadit vandardit duottarsámi/Skogs- samerna, lapparna lämnade förfädernas livsval, fjällsamernas kringvandringar. Boken förmedlar också en djupare förståelse för människans värdegrund och betydelse med innebörd. Att respektera och bevara livsvalen, från naturen och miljön. Att urfolkens rättigheter  skyddas och det traditionella kulturarvet hålls levande, bevaras med identitet och språk för kommande generationer.

Boken kan beställas hos ansvarig utgivare: Majvor Massa Eriksson
Tel.042–12 34 16 – e-post: majvor@massaeriksson.se – www.massaeriksson.se
E-post: info@haledit.se – www.haledit.se