Info om sameföreningen Samer i Syd

Information om Sameföreningen ”Samer i Syd”, SiS.

Den 25 november (2001) tog Studiefrämjandet i NV Skåne initiativet att bjuda in samer till ett möte med syftet att tillsammans sprida den samiska kulturen i södra Sverige. Till mötet kom tolv personer, alla med samisk anknytning.
Under (2002) bildades en interimsstyrelse med namnet: Samer i Skåne, som sedermera ändrades till Samer i Syd. Upptagningsområde: Boende i Skåne, Blekinge, Halland, Småland och Danmark ut mot kontinenten.
Våren (2003) bildades föreningen – Samer i Syd med ett 20-tal medlemma. En ideell sameförening.

Vid årsskiftet (2017) närmar vi oss hundratalet medlemmar. I Skåneregionen med andra län, här bor närmare 400 samer enligt den samiska röstlängden. Hur många samer det finns i Sverige har aldrig beräknats i folkräkning.

Vi har föreläsningar sedan föreningens start för att öka förståelsen om den samiska traditionella kulturen. Föreläsningarna har varit öppna för alla intresserade. Vi besöker skolor, föreningar, bibliotek och organisationer. Berättar om Sveriges Europas enda urfolk, minoriteten samer i fyra länder. Om samernas kultur och vardagsliv.
Hjälpmedel, filmer och jojkar, en informationslåda med pedagogiska bruksföremål för förskola, grund- och gymnasieskola iordningställd av Sametinget, väskan har utökats med egen duodje/slöjd, barnlitteratur och skänkta gåvor med anknytning till Sápmi/Samernas land Lappland.
Föreningens kulturella samiska konstarter har visats på bokmässor, bibliotek och offentliga platser. SiS har ett omfattande boksamling med samisk litteratur, även egna författare, gåvor och inköpta böcker har tillkommit.

Samer i Syd har informerat Skånes 33 kommuner, Lunds stift och 169 församlingar i Skåneregionen. Muntligen och med brev om vår föreningsverksamhet och den samiska traditionella kulturen från då- till ny tid.
Föreningen inbjöds första gången till Lunds domkyrka (2009). Försoningsmorgonmässa på Samernas Nationaldag den 6 februari med biskop Antje Jackelén som talare. Därefter har samarbetet utvecklats till att Samer i Syd har en Samekaplan, präst som bevakar och uppmärksammar Sveriges Ur- Naturfolk. Världens Urfolksdag – Samefolkets Nationaldag 6 februari, samt FN- och Barnkonventionens dag.

I Sveriges grundregeringsform (2010) beslutades att Sverige har två folk: Svenskar och Samer.
Nationella minoritetslagen kom (2000) och (2010) Fem minoriteter där samerna har starkare skydd som urfolk.

FN:s konvention ILO 169 har inte ratificerats av staten Sverige, vilket vi påtalat och påverkat vid ett flertal tillfällen till Sv. Riksdag och regering. Sveriges Sameting bildades (1993) är folkvald och en myndighet.

I liten skala under (2006) påbörjades språkkurser/språkbad, hösten (2008) intensiverades det vi förlorat. Två böcker har getts ut med barns medverkan i samiska språket (2014) med andra upplaga (2016).

Vi har årliga ”Renkok/ Màles” på Årsmöte och Nationaldag. KRAV- Fairtrade produkter bejakas.

Föreningen har från Gällivare Sockens Hembygdsförening fått lov att göra en ny utgåva av:
Husmanskost på Ren, den första upplagan utgiven (1938), andra upplagan (1986). Skriften är en raritet.
Susanna Jannok Porsbo har kompletterat den med Samisk Matkultur förr och nu (2007).

Försommaren avslutas alltid med utflykt till myren och eldstaden vid Traneröds mosse som har vissa likheter med Lappland. Sedan reser många av oss till kalvmärkning – ljuset, total tystnad och den rena luften.

FN:s Urfolk och MR- dagen den 9 augusti är viktig för Sveriges Ur- Naturfolk: SAMER.
Vi vill uppmärksamma och bevara Naturfolkets traditionella historia, språk, traditioner, kultur och livsstil.
Urfolksdagen uppmärksammades första gången (2007) med Sametingets dåvarande ordförande Lars- Anders Baer. Skånes Landshövding Göran Tunhammar talade om Skåneregionens ansvar tillsammans med andra talare, prominenta personer – Om urfolket i Sverige och i världen, dialogen fortsätter på olika sätt.

Föreningen har bildat en Barngåvofond. Stödet avser att främja barn och ungdomars framtida utveckling inom samiska traditionella traditioner, värderingar och livsstil.
Att inspirera barn och unga: Att identiteten/språket återerövrats och bevaras. Stödet avser också att uppmuntra till att närma samhörigheten mellan barn, unga till äldre generationers livsvisdom.
För övrigt gäller Samer i Syds stadgar. Barn och unga med samisk anknytning kan söka med stöd av anhöriga, till språk- läger/kurs, duodji/hantverk, etcetera. (Barn och unga 0 – 18 år enligt Barnkonventionen)

Föreningen har representant i DO. Rapport ”Diskriminering av samer” www.do.se ,
BO-rapport ”Rätten till delaktighet och inflytande för samiska barn och ungdomar” www.bo.se
Medlem samverkar med Sveriges fem minoriteter i relation till FN- distriktet i Skåneregionen.
I Sametinget medverkar en av våra medlemmar.
Medlem är delaktig i Samiska krisnätverks jourtelefon Samiska rådet Svenska kyrkan.
Medlem har skapat Hand- Samisk dockteater. Berättelse från samisk mytologi: Sju slags vatten.
Medlem har intervjuat tjugo samiska barn- Bok: Tjugofem år med Barnkonventionen, med faktadel (2014)
Samiska barn, föräldrar, mor- farföräldrar har gett ut 14 häften på samiska i dialogform, berättelser från då- till nutid. Översatt till svenska och engelska (2015) Utkom i omarbetat andra upplaga som bok (2016) Vardagshandbok – Tre Generationer, delas ut gratis till barn och unga mot portokostnad.

Samarbete med Skånes Djurpark Höör inleddes under (2002). Hösten (2005) påbörjades i nära samverkan en byggnation till ett sameviste, en timrad skogssamekåta. Samer var handledare och arbetade praktiskt till kåtans tillblivelse. Efter invigningen fortsatte samverkan med olika samiska kulturyttringar, öppet hus vid en till två
tillfällen varje månad på ideell basis under tre år, samt andra aktiviteter, film, föreläsningar, matkultur etcetera. Samekåtan invigdes den 2 december (2006) av Sametingets dåvarande ordförande Lars-Anders Baer och Skånes Landshövding Göran Tunhammar som var ordförande för stiftelsen Skånes Djurpark.
Under november månad (2009) önskade Djurparkens nya ledning ett utökat samarbete praktiskt, det skulle innebära ideell verksamhet varje helg och vid högsäsong varje dag. Vår sameförening hade naturligtvis inte någon möjlighet till det. Ingen vilja fanns för rådrum med våra ansvariga. Samarbetet upphörde därmed.

Tre Medlemsblad ges ut varje år.

Fortfarande är vi en liten sameförening med en viktig målsättning: Att sprida kunskaper om Sveriges Etniska Ur- Naturbefolkning genom sameföreningen Samer i Syd. Vi välkomnar nya medlemmar och vi har inga krav på, att man ska vara same. Medlemskap fås i föreningen enligt stadgan:
§ 1 Verka för att befrämja och sprida kunskap om samiska intressen, identitet, kulturellt, socialt, psykologiskt och ekonomiskt, samt verka för solidaritet, jämlikhet och samarbete människor emellan. Att det samiska samhället får fortleva utifrån samiska värderingar, livsstil och traditioner. Föreningen skall vara religiöst och politiskt obunden.

Du är Välkommen att bli en av oss!

Helsingborg 2017

MME underskrift
Varrudagáj/Med vänliga hälsningar Majvor Massa Eriksson
Kontaktperson i Samer i Syd
Tel: 042 – 12 34 16
E-post: majvor@massaeriksson.se
Hemsida: www.samerisyd.com

OAI´DNO SYNEN av Paulus Utsi

Maid ålmus oai´dná  – Det människan ser
Ii laet mikkege imásla´s  – är ingenting underligt
Muttu maid gullá  – men det man hör
Lae ålo váralazzat  – är mycket farligare
Maid jurdasa – Det man tänker
Ii dat-ge daga mai´dige  – gör heller ingenting
Muttu jås boas´tot doaimaha  – men det fel man begår
Dat ábas vahágat´tá  – det skadar helt.