Information om Sameföreningen ”Samer i Syd”, SiS.

Den 25 november (2001) tog Studiefrämjandet i NV Skåne initiativet att bjuda in samer till ett möte med syftet att tillsammans sprida den samiska kulturen i södra Sverige. Till mötet kom tolv personer, alla med samisk anknytning. Under (2002) bildades en interimsstyrelse med namnet: Samer i Skåne, som sedermera ändrades till Samer i Syd. Våren (2003) bildades föreningen – Samer i Syd med ett 20-tal medlemmar. En ideell sameförening.

2018 fyllde Sameföreningen Samer i Syd 15 år.

Vid årsskiftet (2019) är vi nära hundratalet medlemmar. I Skåneregionen bor närmare 400 personer urfolk, samer enligt den samiska röstlängden. Hur många samer som finns i Sverige har aldrig beräknats i folkräkning.

Upptagningsområde: Skåne, Blekinge, Halland, Småland och Danmark ut mot kontinenten. 

SiS har föreläsningar för att öka förståelsen om den samiska traditionella arvskulturen.

Föreläsningarna har varit öppna för alla intresserade. Vi besöker skolor, föreningar, bibliotek och organisationer. Berättar om norra Europas enda urfolk, minoriteten samer i fyra länder och om samernas kultur och vardagsliv.

Hjälpmedel, filmer och jojkar med en informationslåda med pedagogiska bruksföremål för förskola, grund- och gymnasieskola iordningställd av Sametinget. Väskan har utökats med barnlitteratur och skänkta gåvor med anknytning till Sápmi/Samernas landområde i och utanför Lappland.

Föreningens kulturella samiska konstarter har visats på bokmässor, bibliotek och offentliga platser. SiS har ett omfattande boksamling med samisk litteratur, egna författare, gåvor och inköpta böcker har tillkommit.

Samer i Syd har informerat folkbiblioteken i fyra län och Lunds stifts församlingar i Skåneregionen. Muntligen och med brev om SiS föreningsverksamhet och om den samiska traditionella arvskulturen.

Vi bjöds in första gången till Lunds domkyrka (2009). Försoningsmorgonmässa på Samernas Nationaldag den 6 februari med biskop Antje Jackelén som talare. Därefter har samarbetet utvecklats till att Samer i Syd har en Samekaplan, präst som bevakar och uppmärksammar Sveriges Ur och Naturfolk. Världens Urfolksdag, Samefolkets Nationaldag 6 februari, samt FN dagen och Barnkonventionens dag.

I Sveriges regeringsform (2010) beslutades och skrevs: Sverige har två folk – Svenskar och Samer.

Nationella minoritetslagen trädde i kraft (2000) Fem minoriteter, urfolket samerna har ett starkare skydd.

FN:s konvention ILO 169 har inte ratificerats av staten Sverige, SiS har påtalat och påverkat Sveriges Riksdag och regering vid ett flertal tillfällen. Sveriges Sameting bildades (1993), är folkvald och en myndighet.  

I liten skala under (2006) påbörjades språkkurser/språkbad, hösten (2008) det vi förlorat intensiverades. Två böcker med barnens medverkan har utgetts på samiska. (2014) andra upplaga (2016).

Vi har årliga Renkok/ Màlis, samt använder KRAV- Fairtrade produkter.

SiS har från Váhtjer, Gällivare Sockens Hembygdsförening fått stöd till en ny utgåva av: Husmanskost på Ren, den första upplagan utgiven (1938), andra upplagan (1986). Skriften är en raritet. Susanna Jannok Porsbo har kompletterat den med Samisk Matkultur förr och nu (2007).

Försommaren avslutas med utflykt till myren och eldstaden vid Traneröds mosse Klippans kommun. Den har likheter med Lappland. Sedan reser många till kalvmärkning– ljuset, total tystnad och den rena luften. Vi vill uppmärksamma och bevara Naturfolkets traditionella kulturarvshistoria, språk, traditioner och livsstil.

FN:s Urfolk och MR- dagen den 9 augusti är viktig för Sveriges Ur och Naturbefolkning: Urfolksdagen uppmärksammades första gången (2007) i Skåne med Sametingets dåvarande styrelseordförande Lars- Anders Baer. Skånes Landshövding Göran Tunhammar talade om Skåneregionens ansvar för urfolket i Sverige och världens urfolk. Andra prominenta personer medverkar – Dialogen fortsätter på olika sätt.

Föreningen har bildat ett Barngåvokonto. Stödet avser att främja barn och ungdomars framtida utveckling inom samiska traditionella kulturarvstraditioner, värderingar och levnadsstil. Inspirera barn och unga: Att identiteten/språket ska återerövras och bevaras. Stödet avser också att uppmuntra till att närma samhörigheten mellan barn, unga till äldre generationers livsvisdom. För övrigt gäller Samer i Syds stadgar. Barn och unga med samisk anknytning kan söka med stöd av anhöriga, till språk, läger och kurser, duodji/hantverk. (Barn och unga 0 – 18 år enligt FN:s konvention om barnets rättigheter)

Föreningen har en representant i DO.

Rapport ”Diskriminering av samer” www.do.se , BO-rapport ”Rätten till delaktighet och inflytande för samiska barn och ungdomar” www.bo.se

En medlem samverkar med Sveriges fem minoriteter i relation till FN- distriktet i Skåneregionen.

I Sametinget medverkar en av våra medlemmar.

En medlem har varit delaktig i Samiska krisnätverks jourtelefon Samiska rådet Svenska kyrkan som stängts.

En medlem har skapat Hand och Samisk dockteater. Berättelse från den samiska mytologin: Sju slags vatten.

En medlem har intervjuat tjugo samiska barn: Tjugofem år med Barnkonventionen, medföljande faktadel (2014)

Samiska barn, föräldrar, mor och farföräldrar har skapat 14 berättelser i häften på samiska i dialogform, från dåtid till nutid. Översatt till svenska och engelska (2015).

Reviderat till bok (2016) Vardagshandbok – Tre Generationer, utdelas gratis till barn och unga mot portokost.

Samarbete med Skånes Djurpark Höör inleddes under (2002). Hösten (2005) påbörjades ett nära samarbete, en byggnation av ett sameviste, en timrad skogssamekåta. Samer var handledare och arbetade praktiskt till kåtans tillblivelse. Efter invigningen fortsatte samverkan med olika samiska kulturyttringar med öppen kåta, hus vid en till två tillfällen varje månad på ideell basis under tre år. Event med film, föreläsningar, matkultur etcetera.  Samekåtan invigdes den 2 december (2006) av Sametingets dåvarande styrelseordförande Lars-Anders Baer med Skånes Landshövding Göran Tunhammar som var ordförande för stiftelsen Skånes Djurpark. Under november månad (2009) önskade Djurparkens nya ledning ett utökat samarbete praktiskt, det skulle innebära ideell verksamhet varje helg och vid högsäsong varje dag. Sameföreningen hade naturligtvis inte någon möjlighet till det. Ingen vilja fanns för förståelse eller rådrum med ansvariga. Samarbetet upphörde därmed.

Tre Medlemsblad utges varje år.

Fortfarande är vi en liten sameförening med en viktig målsättning: Att sprida kunskaper om Sveriges etniska Ur och Naturbefolknings traditionella arvskultur genom sameföreningen Samer i Syd. Vi välkomnar nya medlemmar och vi har inga krav på, att man ska vara same. Medlemskap fås i föreningen enligt stadgan:

Du är Välkommen att bli en av oss!

Helsingborg 2019

MME underskrift
Varrudagáj/Med vänliga hälsningar Majvor Massa Eriksson
Kontaktperson i Samer i Syd
Tel: 042 – 12 34 16
E-post: majvor@massaeriksson.se
Hemsida: www.samerisyd.com

OAI´DNO SYNEN av Paulus Utsi

Maid ålmus oai´dná  – Det människan ser
Ii laet mikkege imásla´s  – är ingenting underligt
Muttu maid gullá  – men det man hör
Lae ålo váralazzat  – är mycket farligare
Maid jurdasa – Det man tänker
Ii dat-ge daga mai´dige  – gör heller ingenting
Muttu jås boas´tot doaimaha  – men det fel man begår
Dat ábas vahágat´tá  – det skadar helt.