Majvor Massa Eriksson

073-427 22 83

Kort om mig

Jag är född och uppvuxen i en renskötarfamilj med elva barn, med modersmålet lapska, samiska som det heter idag. Har barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Tillsammans guldbelägger de mormor och farmors tillvaro på livets vandring.
Reser upp till mitt ursprung för att ”tanka”, så att säga. Tystnaden därhemma under årets alla dagar med ljuset på försommaren och sommaren. Förhösten med höstens färgprakt bäddar för ro och eftertänksamhet...

073-427 22 83

majvor@massaeriksson.se

Liv att förstå - Tre Generationer i Glädje och Sorg

Berättarjaget Magdalena berättar om tankar, upplevelser, minnen, studier till yrkesliv. Livserfarenheter från viktiga livsval, föräldraskap och slutligen som ålderspernsionär. Avslutar med konsekvenser från kolonialismens tvångsmetoder. Grundläggande behov, omsorg saknades.

Vid språkinlärning fanns stora Skillnader mellan nomadskolas reform och den svenska skolreformen. Nomadskolornas skolreform var tvåspråkig. Personalen var tvåspråkiga, alla barnen talade enbart samiska. Svenska språkets inlärningsmetoder var obligatoriska med översättning från barnens modersmål.

Bofasta skogssamebarnen skulle däremot följa svensk skolreform utan språköversättning från hemmets modersmål. Personalen på skolhemsinternatet med barnen, och skolan var från svenskbygden. Vi skogssamebarn kunde inte svenska.  Konsekvenser grundlades från kolonialismens tvångsmetoder: Omsorgsdelen, som var en mänsklig rättighet saknades…

Vem var Magdalenas föräldrar?

Föräldrarna berättar på sámigiella / samiska språket om barndomen i hemmet till åldrande mor-farföräldrar. Hur en bofast skogsrenskötarfamiljs vardag och arbetsliv förändrades under sex generationer på samma plats.

Skogs-lapparna, samerna tvingades lämna och avsluta sina nomad-kringflyttningsvandringar på 1700-1800-talet. Jägarfolksamhällen var ett samlande folk som hade levt nära naturens villkor utan ägande i millenier. Sekler därefter hade koloniseringen, kronan, kyrkan med staten skövlat ednama / fjällnära skogrika marker med vatten, mineraler och metaller vid gruvbrytning. Ovan som under jord, det tog ifrån dem deras livsrum i Sabmé Sapmi / Lappland

Boken förmedlar också en djupare förståelse för människans värdegrund och betydelse med innebörd. Att respektera och bevara livsvalen, från naturen, markerna och livsmiljön. Att urfolkets traditionella arvskultur med arvsrättigheter får hållas levande, skyddas och bevaras med identitet och språk för kommande generationer.

Boken kan beställas via länken "Köp nu" nedan.

Vijsesvuohtabahkogirjje - Visdomsordbok 1918 - 2018

Hundra år har gått sedan Sveriges Samer höll sitt första landsmöte i Östersund (Staare), 6 februari 1918. Sameföreningen Samer i Syds Solprojekt (Biejvveprosjäkta) hedrar detta sekel med utgivning av Jubileumsbok 1918 - 2018. Visdomsord från urfolket samer i Norden tillsammans med andra urfolk i världen.

Den etnisksamiska stam- och urfolksgruppen vandrade in till Nordkalotten efter att inlandsisen smält. Så bildades Samernas landområden. Den muntliga berättartraditionen följde gruppen med historiska och nedärvda sedvänjor, röster och jojkar som tillsammans skapade det samiska talspråket. Långt senare kom ett skriftspråk som bevarats genom släktled, från de gamla till unga och barn.

Solprojektets syfte och mening har varit att sprida kunskap, vägleda och få fler att ta del av fakta. Vi har under många år samlat och sammanfört visdomsord från dåtid till nutid, visat på samband av betydelsen, samhörighet och igenkännande till andra urfolk. Solprojektet har samlad kunskap från samefolkets traditionella arvskultur och naturnära levnadssätt som förvaltats och inlemmats till folksjälen (vájmmo) från mer än ett sekel tillbaka.

Naturreligionen förmedlades muntligt och symboliskt genom trumman, jojken, solen och markernas livsvisdom. Minnesboken vill visa aktning och vördnad för same, samer (sábme, sáme) i fyra länder och till andra folkgrupper. Utgivningen är på svenska språket. Sammanlagt har fler än hundra visdomar samlats in bestående av talesätt från sju urfolksländer. Samiska språket har nio språkgrupper, varav tre språkgrupper är med i solprojektets samling. Norra Europas urfolk - Samerna, har samma vishet och känner en stor samhörighet med andra urfolk.

Boken kan beställas via länken "Köp nu" nedan.

Vardagshandbok – Lulesamiska – Svenska – Engelska

En bok med 14 berättelser med vardagssamtal framtagna av barn, föräldrar och morföräldrar.

Arbetet med språkutveckling har pågått under många år. Barnens lekar, tankar, funderingar och skapande bildmaterial har varit i fokus. Målet har varit att bredda och öka ordskatten med ordförståelse mellan generationer. Uppmärksamma och väcka nyfikenhet för erövring av modersmål till alla barn och införliva intresse för språkets omistliga kulturvärde.

Fjorton berättelser berättar om urfolkens traditionella kulturarv från ett barnperspektiv till andra barn. Värdet av traditioner, livssyn som svenska medborgare till det samhälle man bor i. Berättelserna ges ut på tre språk: Ursprungsspråk samiska, översatt till svenska och engelska. Fjorton berättelser talar om vardagsvanor, rutiner, traditioner från då- till nutidens erfarenheter, åtta årstider, m.m. Berättelserna är i dialogform mellan barn och vuxna. Medverkande barn 4 – 14 år.

En mytologisk berättelse från den traditionella kulturen där spindeln räddar barnen från Stállo.

Boken kan beställas hos ansvarig utgivare: Majvor Massa Eriksson

Tel. 073-427 22 83

e-post: majvor@massaeriksson.se

Tjugofem år med Barnkonventionen

Tjugo samebarn har svarat, tolkat med egna ord och bildmaterial enkätfrågor om: (MR) Mänskliga Rättigheter och Barnkonventionen. Gåva till Sveriges barn och alla barn i världen.

Faktadel: FN:s konvention om barnets rättigheter. Lagen om nationella minoriteter, språk- skollagen, läroplan m.fl. beslutsdokument med givna riktlinjer om barn och unga.

Målsättning: Att bredda och fördjupa kunskapen till vuxna, barn och unga om barnets rättigheter efter Tjugofem år med barnkonventionen. Barnens svar berättar till oss vuxna om konventionens syfte. Så vitt jag vet har aldrig samebarnens röster tidigare speglats till andra barn och vuxna på motsvarande sätt. Deras svar förenar också grundläggande behov, betydelsen av sin kultur med språkets identitetsbevarande. Barnens röster återger, påverkar och är förebild, visar på rättigheter och vikten av inflytande från den plats de bor på. Framtidens vuxna är våra barn och unga. Medverkande barn 6 – 16 år.

Deras tankar, mening med skrivna svar ska väcka nyfikenhet, locka och inspirera fantasin till fördjupat lärande till konkreta praktiska tillämpningar. Uppmuntra och utveckla kunskaper hos vuxenvärlden bland annat våra förvaltningskommuner när det rör urfolket, minoriteternas barn enligt – Nationella minoritetslagen. Följa värdegrundens skyldigheter i våra förskolor, grund- gymnasieskolor. Tillämpa och öka förebyggande arbetet efter Tjugofem år! Barnets rättigheter är vuxenvärldens ansvar från mänskliga rättigheter med vår människosyn…

Boken kan beställas hos ansvarig utgivare: Majvor Massa Eriksson

Tel. 073-427 22 83

e-post: majvor@massaeriksson.se

Vantar – Fáhttsa – Magdalenas första minnen

Boken Vantar – Fáhttsa är skriven från ett barn till vuxenperspektiv; Magdalenas tankar och vardagsupplevelser som speglar då- och nutid.

Hon växer upp i en renskötarfamilj. Som sjuåring får hon lämna hemmet, sin trygghet och sitt modersmål för att lära sig ett nytt språk och bo bland främmande människor på ett svenskt skolhem. Envetet inom sig bejakar hon sitt modersmål, trots identitetskränkningar från det nya runt om henne.

Ett av syftena med det skrivna är att förmedla till läsaren Magdalenas envishet; hoppet lämnar henne aldrig. Hon for sönder av sorger och ensamhet, kände sig övergiven under barndomen, men hennes självbevarelsedrift övergav henne aldrig. Hon visste att ”en dag kommer jag hem” – Mán häjmmaj bådav!

Boken vill också berätta och visa att det aldrig är för sent att läka skador från barndomen om barnet har någon vuxen i sin närhet som ser och bejakar hennes grundläggande behov.Tillitsfulla relationer formar framtidstro i barnets personlighet.Det gällde då och är lika dagsaktuellt idag för alla våra barns framtid…

Boken kan beställas hos ansvarig utgivare: Majvor Massa Eriksson

Tel. 073-427 22 83

e-post: majvor@massaeriksson.se

Våga se – Kunna handla

Den här boken har levt i mina tankar i många år. Kanske skulle jag kunna likna skrivprocessen vid att vara med barn – jag har närt ett liv vid mitt hjärta. Min ambition med boken har varit att visa att det går förhindra många fall av övergrepp mot barn genom förebyggande arbete redan när barnen är små. Jag önskar att det skrivna ska ge mod att se och kunskap att handla.

Hur förebygger vi övergrepp mot barn? Hur ska du agera när du misstänker att ett barn far illa? Vilka är tecknen på att ett övergrepp har skett? Vem ska du vända dig till? Vad har samhället för skyldighet? Hur kan du förhindra fler övergrepp? Och om du vågar handla – hur vet du att du gör rätt?

Den här boken ger praktisk vägledning i och djupare kunskap om problemet med sexuella övergrepp och våld mot barn. Bokens sex delar tar upp följande ämnen: att förebygga, att upptäcka, att åtgärda, att sprida information, att utbilda och att handleda. Använd den som handbok i ditt dagliga arbete med barn. Eller läs den som kursbok. I boken finns studiehandledning med förslag till tio sammankomster.

Boken är lika aktuell idag som när den skrevs 1996. Den andra upplagan är dessutom omarbetad. En aktuell lagstiftningsdel från 2010 medföljer.

Boken kan beställas hos ansvarig utgivare: Majvor Massa Eriksson

Tel. 073-427 22 83

e-post: majvor@massaeriksson.se